Παράνομη εξαίρεση του franchise από τα προγράμματα ΕΣΠΑ | Σωτήρης Κ. Γιαννακάκης

Σε σχέση με το ισχυρισμό ότι οι επιχειρήσεις franchise θεωρούνται «συνδεδεμένες» επιχειρήσεις με την έννοια ότι ο franchisor έχει το δικαίωμα να ασκήσει σ’αυτές κυριαρχική επιρροή βάσει σύμβασης ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού τους,και εκ του λόγου τούτου θα πρέπει να εξαιρούνται απο τις επιδοτήσεις ΕΣΠΑ , σχολιάζουμε ως εξής: . 

i) Σύμφωνα με την Ευρωπαική Επιτροπή, Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες όταν έχουν κάποια από τις ακόλουθες σχέσεις:

Α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων σε μια άλλη·

 Β)μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·

Γ)μια σύμβαση μεταξύ των επιχειρήσεων, ή μια διάταξη της ιδρυτικής πράξης ή του καταστατικού μιας από τις επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα να ασκεί η μία επιχείρηση κυρίαρχη επιρροή στην άλλη·

Δ) μια επιχείρηση μπορεί, βάσει συμφωνίας, να ελέγχει μόνη της την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης.

Τυπικό παράδειγμα συνδεδεμένης επιχείρησης είναι η εξ ολοκλήρου ελεγχόμενη θυγατρική εταιρεία

Οπώς ρητά αναφέρει η Ευρωπαική Επιτροπή 3 «Δύο επιχειρήσεις με δικαιόχρηση δεν θεωρείται απαραιτήτως ότι συνδέονται μεταξύ τους. Εξαρτάται από τους όρους κάθε επιμέρους συμφωνίας δικαιόχρησης. Ωστόσο, εάν η συμφωνία δικαιόχρησης δημιουργεί μία εκ των τεσσάρων σχέσεων που αναφέρονται παραπάνω, οι επιχειρήσεις θεωρούνται συνδεδεμένες» . Οι  ανωτέρω σχέσεις Α,Β, και Δ, είναι εύκολα αναγνωρίσιμες από το καταστατικό του δικαιοδόχου, την σύμβαση δικαιόχρησης και τύχον ειδικής συμφωνίας εταιρων-μετόχων, που εάν υπάρχει θα πρέπει να υποβάλλεται η σε κάθε περίπτωση να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του δικαιοδόχου ότι δεν υφίσταται εξωεταιρική –μετοχική συμφωνία του με τον δικαιοπάροχο.

Αυτό που  δύναται να δημιουργεί θέμα είναι  η ανωτέρω σχέση Γ δηλαδή η ύπαρξη κυρίαρχης επιρροής του δικαιοπαρόχου στον δικαιοδόχο βάσει ρητρών της  ανά περίπτωση  εξεταζόμενης, από τις υπηρεσίες του υπουργείου σας, σύμβασης δικαιόχρησης

Βασικά  πριν από τον έλεγχο της συμβάσεως δικαιόχρησης θα πρέπει  να διαπιστωθούν  τα κάτωθι¨

i)  Εάν και δεν αναφερόμαστε σε χρηματοδότηση του Δικαιοπαρόχου αλλα σε χρηματοδότηση υφισταμένων δικαιοδόχων ,Τυπικά η υπηρεσία σας θα μπορούσε να ελέγξει τον δικαιοπάροχο  για την οικονομική –νομική του κατάσταση( πχ αποτελεσματα χρησεως των 3 τελευταιων ετών, πιστοποιητικο περι μη πτωχεύσεως  και το υφιστάμενο δίκτυο δικαιοδόχων κατόπιν υπευθύνου δηλώσεως του ( χωρίς αναφορά σε φυσικά πρόσωπα λόγω προσωπικών δεδομένων )  

 καθώς και ότι  θα πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης, ή να έχει τα νόμιμα δικαιώματα για τη χρήση της εμπορικής επωνυμίας, του εμπορικού σήματος ή άλλου διακριτικού του δικτύου 

 ( αίτηση η απόφαση της επιτροπής σημάτων  η ευρωπαικη καταχώρηση η καταχώρηση σε άλλο κράτος μέλος της κοινότητας 

iii ) Πλήρης νομιμοποίηση Δικαιοπαρόχου.

iv) Παρουσίαση-προφίλ του  δικαιοπαρόχου και προφίλ του υποψηφίου δικαιοδόχου 

Β. Έλεγχος καταστατικού  δικαιοδόχου –αιτούντος την ένταξη στο πρόγραμμα  

Από τον έλεγχο θα είναι σαφες ότι δεν υπάρχει συμμετοχή του δικαιοπαρόχου στο κεφάλαιο  του δικαιοδόχου ουτε στην δοίκηση αυτου 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διαπιστώνεται, κατά την χρονική στιγμή της υποβολής της αίτησης του δικαιοδόχου,  ότι υφίσταται εν ισχύ  δίκτυο δικαιόχρησης , στο οποίο ανήκει  ο δικαιοδόχος που ζητάει χρηματοδότηση. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΗΤΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Όπως  έχουμε ήδη προαναφέρει , στην περίπτωση του franchising, ο franchisee αναλαμβάνει συμβατικά μία σειρά υποχρεώσεων απέναντι στον franchisor αναγκαίων για την διαφύλαξη της ταυτότητας του συστήματος franchise του franchisor. Οι υποχρεώσεις αυτές αναφέρονται αποκλειστικά στην τήρηση ορισμένων κανόνων επιχειρηματικής συμπεριφοράς πού σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί σαν άμεση ή έμμεση παρέμβαση στον τρόπο λήψης και στη λήψη διευθυντικών αποφάσεων. Ο franchisee λαμβάνει μόνος τις αποφάσεις του σαν ανεξάρτητος επιχειρηματίας, συναλλάσσεται ελεύθερα με τρίτους, προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό, ασκεί πολιτικές προώθησης χωρίς να θίγει την ταυτότητα του συστήματος, διαθέτει κατά το δοκούν τα κέρδη του κι έχει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της οικονομικής δραστηριότητας πού συνδέεται με τα δικαιώματα της καταγγελίας κάθε σύμβασης (ακόμα και αυτής με τον franchisor), της διάθεσης προς τρίτους των εταιρικών  μεριδίων του και της λύσης της εταιρείας του.

i)Προβληματική θα ήταν ρήτρα με οποία ο δικαιοπάροχος επιλέγει –ορίζει –απολύει  το προσωπικό του δικαιοδόχου .Είναι  όμως αυτονόητο ότι ο δικαιοπάροχος δύναται να προσδιορίζει απαιτούμενες δεξιότητες –προσόντα  των προς επιλογή υπαλλήλων για οποιοδήποτε κατάστημα franchise .

ii)   Τη μη απόκτηση οικονομικών συμφερόντων σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις

Απαγορεύεται απολύτως στον δικαιοδόχο χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δικαιοπαρόχου  να συμμετέχει καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης καθ’ οιονδήποτε τρόπο ο ίδιος ή η σύζυγος του ή συγγενικά του πρόσωπα μέχρι και πρώτου βαθμού συγγενείας εξ αίματος, οι οποίοι θεωρείται ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση ενεργούν ως παρένθετα πρόσωπα (αχυράνθρωποι) του δικαιοδόχου , σε επιχείρηση οιασδήποτε νομικής μορφής η οποία ανταγωνίζεται άμεσα ή έμμεσα το Δίκτυο Franchising του Δικαιοπαρόχου , με την έννοια να μην αποκτούν τέτοια οικονομικά συμφέροντα στο κεφάλαιο των ανταγωνιστικών αυτών επιχειρήσεων τα οποία ενδέχεται να τους δώσουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την επιχειρηματική τους συμπεριφορά.  Μια τέτοια διατύπωση δεν δημιουργεί θέμα 

iii) Την ίδια υποχρέωση  μη ανταγωνισμού υπέχει ο δικαιοδόχος  και για το εύλογο χρονικό διάστημα του ενός (1) χρόνου μετά τη λήξη της ή την για οποιοδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο λύση της, μόνο όμως αναφορικά με το κατάστημα της επιχείρησης του franchising όπου δραστηριοποιείτο μέχρι την λύση της σύμβασης ο δικαιοδόχος 4. Σε αντίθετη περίπτωση ο δικαιοδόχος  θα οφείλει στον δικαιοπάροχο  αποζημίωση […].Ρητά συμφωνείται μεταξύ των Μερών ότι η επιβολή της υποχρέωσης αυτής είναι αναγκαία τόσο για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Δότη όσο και της τεχνογνωσίας του.». 

Μια τέτοια διατύπωση δεν δημιουργεί θέμα . αντίθετα απαγόρευση μεγαλύτερης διάρκειας η μη ανταγωνισμού στην περιοχή που δραστηριοποιείτο προηγούμενα ο δικαιοδόχος δεν είναι νόμιμη.

iii) ΡΗΤΡΑ που απαγορεύει πλήρως  την πωληση του καταστήματος του δικαιοδόχου σε τρίτο ενδέχεται να δημιουργεί θεμα ελέγου –κυριαρχικής επιρροής  του δικαιοπαρόχου .  Ο Δικαιοπάροχος σαφώς δύναται να  εγκρίνει τον υποψήφιο αγοραστη -νέο δικαιοδόχο   όσον αφορά το προφίλ του που εκ προοιμίου πρεπει να είναι γνωστό ως οιοσδήποτε υποψήφιος δικαιοδόχος ( και για νέο κατάστημα και όχι για πώληση υφισταμένου)

iv)Ρήτρα  πληρους οικονομικής –λογιστικής διαχείρισης του καταστήματος του δικαιοδόχου από τον δικαιοπάροχο ενδέχεται να δημιουργεί θεμα  ελέγχου -κυριαρχικής επιρροής  και να αναιρεί την ανεξαρτησία του δικαιοδόχου ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Εφόσον δεν υπάρχουν στην σύμβαση δικαιόχρησης οι  προαναφερόμενες  ρήτρες, πού όντως σπάνια εμφανίζονται , η ανεξαρτησία του δικαιοδόχου είναι δεδομένη . Με βάση τά ανωτέρω ευελπιστώ ότι ο συγκεριμένος οδηγός θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των αξιολογητών συναδέλφων μου η μη , που τυχόν δεν έχουν αντιμετωπίσει θέματα δικαιόχρησης και ετσι να προχωρήσει   απρόσκοπτα η ένταξη των δικτύων δικαιόχρησης ( franchising ) στα επιδοτούμενα προγράμματα, όπως επιθυμεί η παρούσα ηγεσία του υπουργείου σας  και να αρθει επιτέλους ο αποκλεισμός  τους από αυτά.

* Δρ. ΣΩΤΗΡΗ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ  Δ.Ν.(Δ.Π.Θ.) -LL.M. HARVARD, Η.Π.Α.ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ FRANCHISE ( EFF) -ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ FRANCHISE ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Σ.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ-Α.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here